קדיש קיבוצי

יגאל תלמי, משמר העמק

יִתְגַדַל וְיִתְקַדַש שְמֵה רַבָה…
יְהִי זִכְרְָך, (שם), שָמּור אִתָנּו לְיָמִים
ודְמּותְָך לְנֶגֶד עֵינֵינּו לִזְמַנִים,
שֶהָיִיתָ עצֶם מֵעַצְמֵנּו, בָשָר מִבְשָרֵנּו,
חָבֵר(ה) לְדֶרְֶך, אח(ות) וָרֵעַ(ה) לַבַיִת הַזֶה,
בְצַעַר ובְשִמְחָה, בִיְדִידּות ובְַאהֲבָה,
בַחוֹל ובְשַבָת, בַחַיִים ובַּמָוֶת.

יְהֵא טַל ומָטָר עַל הַּמָקוֹם הַזֶה
ּובִרְכַת מַעֲשֶה עַל יוֹשְבָיו
וְחַיִים טוֹבִים עֲלֵינּו וְעַל כָל יִשְרָאֵל.
עוֹשֶה הַּשָלוֹם יַעֲשֶה שָלוֹם
עֲלֵינּו וְעַל כָל יִשְרָאֵל.

יְהִי שָלוֹם בְחוֹלֵנּו ובְחַגֵנּו,
שַלְוָה בַחֲצֵרֵנּו ובְבֵיתֵנּו.
יְהֵא שִמְָך חָקּוק בְסֵפֶר חַיֵי הַבַיִת הַזֶה.
יְהִי זִכְרְָך בָרוך!